سپاسگزاری

راز سپاسگزاری در دست یابی به ثروت و سعادت

بدون دیدگاه

راز سپاسگزاری :در زندگیِ شما قانون بر تفکر و احساساتتان حکومت می کند .

چرا که تفکر و احساسات انرژی ھستند .

طبق اصول ذهن ناخودآگاه  هر آنچه را که می اندیشید .

و هر آنچه را که توجه و احساس می کنید . خواهی نخواهی به سوی خود جذب می کنید . چه خوب باشد و چه بد !

آیا این با اصول قانون جذب تناسب دارد ؟ بنده می گویم نه !!!

این گزاره با اصول و قانون ضمیر ناخودآگاه تناسب دارد نه قانون جذب !

بر اساس مطالعات ۸ ساله ام از اصول ذهن ناخودآگاه که در تمام کتاب ها

و سمینارهای مدرسان این حوزه در دنیا تدریس می شود ذهن ناخودآگاه

تفاوتی بین حس خوب و حس بد و افکار خوب و افکار بد را نمی فهمد و هیچ قضاوتی برای این موضوع ندارد .

راز سپاسگزاری
راز شکرگزاری

شما تبدیل به چیزی میشوید که بدان می اندیشید!

طبق اصول ذهن ناخودآگاه شما ھرآنچه  را که در موردش می اندیشید

و اینکه با چه کیفیتی درباره آن موضوع به بافتن اندیشه هایتان اقدام می کنید. واقعیت بیرونی شما را می سازد .

اگر می اندیشید که

  • « کارم را دوست ندارم »
  • « پول کافی ندارم »
  • « شریک زندگی خوبی پیدا نمی کنم »
  • « نمیتوانم قبض ھایم را پرداخت کنم »
  • « بچه ام مشکل آفرین است»
  • « من ثروتمند نمی شوم »
  • « ھمسرم افتضاحه »

و هزاران گزاره منفی دیگر شما در حال بافتن آینده خود به سبک و سیاق همین

تفکر و اندیشه هایتان در ذهن ناخودآگاهتان هستید . و آنها را به سوی خود جذب خواهید کرد.

به عبارتی اولویت و اصالت با اصول ذهن ناخودآگاه است .

و آینده شماها بر اساس قانون قدرتمند ذهن ناخودآگاه بافته و ساخته می شود.

قانون و اصول ذهن ناخودآگاه به شما می گوید که هر چه بیشتر قدرشناسی ،

شکر گذاری و سپاسگزاری همچون آهنربا عمل می کند . و این راز سپاسگزای است .

اگر در مقابل هر اتفاقی چه خوب و چه بد به وجه مثبت آن نگاه کنید و تمرکزتان

را بر جنبه مثبت اختصاص دهید . طبق اصول بی بدیل ذهن ناخودآگاه ذره بین

تمرکز شما بر جذب اتفاقات و شرایط مثبت خواهد بود . و طبق قانون جذب نیز این مسئله کاملا درست است !

راز سپاسگزاری و ضمیر ناخودآگاه
به چه می اندیشی

چون اصول ذهن ناخودآگاه یک قانون جهانی است !

راندا برن نویسنده کتاب پر شکوه « معجزه شکرگذاری » در بخشی از کتاب می گوید ؛

تاریخ سرشار از اشخاص سرشناس و نامآوری است که شیوه ی شکرگزاری

و راز سپاسگزاری  را به کار بسته اند، و دستاوردهاشان ، آن ها را در میان برترین

مخلوقاتی قرار داده است که تاکنون زیسته اند : مھاتما گاندی ، مادر ترزا ،

مارتین لوترکینگ ، لئوناردو داوینچی ، افلاطون ، شکسپیر ، آئسوپ ، بلیک ،

امرسون ، دیکنز ، پروست، دکارت ، لینکلن ، یونگ ، انیشتین و بسیاری از متفکران و اندیشمندان دیگر .

راز سپاسگزاری
سپاسگزاری

اکتشافات علمیِ آلبرت انیشتین ، نگرش ما را به جھان تغییر داده است

و ھنگامی که درباره ی دستاوردھای تاریخی اش سؤال می شود ، او تنھا از سپاسگزاری نسبت به دیگران می گوید .

یکی از ذھنھای بسیار درخشان تاریخ ، بیش از صدبار در روز از دیگران سپاسگزاری می کرد .

آیا این شگفت آور نیست که بسیاری از ناپیداھای عالم بر انیشتین مکشوف شد ؟

او راز سپاسگزاری و قدرشناسی را در تک تک روزھای زندگی اش تمرین کرد

و در مقابل از انواع مواھب و نعمتھا برخوردار شد.

اسحاق نیوتن -NEWTON
اسحاق نیوتن -NEWTON

راز سپاسگزاری در اکتشافات و دستاوردهای علمی نیوتن

ھنگامی که از اسحاق نیوتن درباره ی راز دستاوردھای علمی اش سؤال شد، او گفت که بر شانه ی غولھا ایستاده است.

در سالھای اخیر ، اسحاق نیوتن به عنوان بزرگترین کمک کننده به علم و بشریت شناخته شده است .

او ھمچنین ھمواره سپاسگزار تمام زنان و مردانی بوده که پیش از او زیسته اند.

دانشمندان، فلسفه دانھا، مخترعین، کاشفان و پیامبرانی که راز سپاسگزاری را به کار بسته اند ،

دستاورد آن را برداشت کرده اند و از توان ذاتیِ آن بسیار آگاه بوده اند .

ھرچند که ھنوز قدرت و نیرو و راز سپاسگزاری برای بسیاری از افراد ناشناخته است.

زیرا برای تجربه ی سپاسگزاری در زندگیِ خود باید آن را به کار ببندید .

همانطور که ملاحظه می شود بزرگان تاریخ سپاسگزاری را نه صرفا دلیلی برای

خوشناسی بلکه برای اینکه از اصول ذهن ناخودآگاه آگاهی عمیق داشته اند انجام می داده اند .

چون وقتی از اصول ناخودآگاه آگاهی عمیقی داشته باشید حتی در بدترین شرایط نیز سپاسگزاری

را بر شمردن شکایت ها ترجیح می دهید . نه بخاطر اینکه خوشناسی پیشه کنید

بلکه بدلیل اینکه اصل ذهن ناخودآگاه را درست درک کرده اید که ذهن ناخودآگاه هیچ قضاوتی

بر درست یا غلط بودن دستورات ذهن خودآگاهتان ندارد و صرفا بر اساس داده ای که ذهن خودآگاه

بر ناخودآگاه ارائه داده است محصول و اتفاقات و شرایط تجربه خواهد شد نه بر اساس شانس و اتفاق !

عالیجناب ذهن باشید و جذب کننده حرفه ای برکات خدا

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

عالیجناب ذهن
 

نا آشنایی با قوانین ذهن ریشه همه نارضایتی ها، محدودیت ها، فقر، اضطراب ها و ناهماهنگی هاست و آگاهی از « اصول لایتغیر ذهنی» کلید تحقق بزرگترین، جنون آمیزترین و بلندپروازانه ترین رویاهای شماست

مجوزها