مرور برچسب

کنکور

رتبه برتر کنکور شوید

" ناپلئون هیل" نویسنده کتاب « بیندیشید و ثروتمند شوید» که میلیونها نسخه از آن دانلود شده و هنوز بعد از گذشت دهه ها یکی از پرفروش ترین کتاب ها در دنیاست می گوید ؛  نبردهای زندگی همیــشه به نفع قویتــرین ها و سریعتــرین ها پایان نمی پذیرد…