شهریور ۱۳۹۸

سیستم ذهنی

ویندوز سیستم ذهنی خود را تغییر دهید

ویندوز سیستم ذهنی خود را تغییر دهید ویندوز سیستم ذهنی خود را به سمت خواسته تان تغییر دهید ویندوز سیستم ذهنی را از طرق مختلف می توان برنامه ریزی گذشته ذهن ناخودآگاه را تغییر داد و در جهت خواسته و در راستای هدف قرار داد . به یاد داشته باشید ذهن ناخودآگاه شما مثل ویندوز نصب شده سیستم کامپیوتر است . به عبارتی تا زمانیکه ویندوز خاصی (تفکر غالب خاصی) در ذهن ناخودآگاه شما نصب شده است نمی توان در انتظار نتایج متفاوتی...