مرور برچسب

سپاسگذاری

با سپاسگزاری هر چه می خواهید جذب کنید

« ھرکس که قدردان و سپاسگزار باشد بیشتر و به حد کفایت به او عطا خواھیم کرد .  ھرکس که قدردان نباشد ، ھرآنچه  راکه  دارد از او بازمیستانیم » سپاسگزاری قانونی جهانی است که تمام زوایای زندگی شما را در بر می گیرد . ایمان داشته باشید اگر از…