مریم ریحانی

مدیر روابط عمومی

دکترای شیمی، مدرس دانشگاه، خبرنگار، نویسنده، شاعر، خوشنویس – مهارت در ایجاد انسجام ، تبحّر در مدیریت پنهان همه مجموعه ، بسیار صبور ، توانمند ، متخصّص و متعّهد . مدیر روابط عمومی و مدیر فروش مجموعه ” عالیجناب ذهن” .

دکتر مریم ریحانی

دکترای شیمی، مدرس دانشگاه، خبرنگار، نویسنده، شاعر، خوشنویس – مهارت در ایجاد انسجام ، تبحّر در مدیریت پنهان همه مجموعه ، بسیار صبور ، توانمند ، متخصّص و متعّهد . مدیر روابط عمومی و مدیر فروش مجموعه ” عالیجناب ذهن” .

مریم ریحانی