محمدرضا دشتیان

مترجم

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی. توانمند ،محبوب، بسیار صبور و کمی تا قسمتی خجالتی!- مترجم توانمند " عالیجناب ذهن"

محمدرضا دشتیان

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی. توانمند ،محبوب، بسیار صبور و کمی تا قسمتی خجالتی!- مترجم توانمند ” عالیجناب ذهن”

محمدرضا دشتیان