محمدجواد دیانت فر

گرافیست

لیسانس کارگردانی انیمیشن،کارشناس سمعی بصری، گرافیست. دارای روابط عمومی قوی ، مهربان ، دلسوز و خلاق

محمدجواد دیانت فر

لیسانس کارگردانی انیمیشن،کارشناس سمعی بصری، گرافیست. دارای روابط عمومی قوی ، مهربان ، دلسوز و خلاق

دیانت