فوزیه زرآبادی

دختری خوش قلب و مهربون معاشرتی وخونگرم،
،خوشبین وخانواده دوست شجاع ومسؤلیت پذیر .
در خدمت شما عزیزان هستم.

زرآبادی