ابراهیم منصوری

سرپرست تیم

سرپرست تیم "عالیجناب ذهن"، پژوهشگر صدا و سیما ،کارشناس ارشد ارتباطات - یکم مهربان! مسلط به آموزه های ذهن ناخودآگاه، مدرس تکنیکهای آینده نویسی ، تدریس و تهیه محتوای یونیک مجموعه " عالیجناب ذهن" .


ابراهیم منصوری

سرپرست تیم “عالیجناب ذهن”، پژوهشگر صدا و سیما ،کارشناس ارشد ارتباطات – یکم مهربان! مسلط به آموزه های ذهن ناخودآگاه، مدرس تکنیکهای آینده نویسی ، تدریس و تهیه محتوای یونیک مجموعه ” عالیجناب ذهن” .

ابراهیم منصوری