شبنم انتظامی
بی نظیران دوره نقره ای
سپاسگزار شبنم انتظامی می‌گوید :

بهبود روابط با آموزه ها و تکنیک های اصول ذهن ناخودآگاه

تاریخ عضویت در مجموعه : آبان 99
سطح نقره ای اصول ذهن ناخودآگاه

سلام خدمت استاد منصوری مهربان و تمام دوستان عالیجناب ذهن . من از وقتی وارد این دوره شدم . با انرژی خوب و با آموزه های استاد منصوری زندگیم پر از معجزه شد . بهبود روابط با پسرم داشتم . من 19 آبان 99 به صورت معجزه آسا وارد سطح 1 عالیجناب ذهن شدم .

در همون سطح 1 با سپاسگزاری از داشته هام و بخشش صحیح از همان ابتدا جذبام شروع شد . و اتفاقات و جذب های عالی داشتم .

جذب با تکنیک اصول ذهن

جذب با تکنیک اصول ذهن

با تکنیک کیف جادویی در دوره ها جذب های عالی داشتم

در سطح 2 جذبهای خوبی در حوزه کاری داشتم . ارتقاء شغلی پیدا کردم . آموزه های استاد رو اجرا کردم و تو حوزه سلامتی و حوزه روابط جذب های شیرینی داشتم .

مهمترین جذبم ارتباط با پسرم بود . که من در مشاوره ای که با استاد داشتم . در رابطه با بهبود روابط تونستم اتفاقات خوبی در رابطه با پسرم رقم بزنم و تونست یه شغل خوب و مناسب پیدا کنه .

جذب در دوره استاد منصوری

جذب در دوره استاد منصوری

 

لیست سپاسگزاری درخشان ذهن دوره که با آموزه ها جذب بهبود روابط داشتند .

ﺳﻼم و ارادت وﺳﭙﺎس ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻨﻄﯿﺮﻫﺎی ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن ذﻫﻦ و خدمت استاد منصوری . ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﺑﯽ روﺳﺮراﻫﻢ ﻗﺮاردادی ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻢ ذﻫﻦ ﺧﻮداﮔﺎﻫﻤ ﻮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻢ

 • خدایا سپاسگزارم برای اولین جذب مالی در 11 آﺑﺎن ﻣﺒﻠﻎ 2.000.000 ﺗﻮﻣﻦ.
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب ﯾﻪ ﮔﻠﺪون ﮔﻞ ﻣﺮغ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ارزش 250.000تومان.
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب ۵۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎنم .
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 500.000 ﺗﻮﻣﻦ ﯾﻬﻮﯾﯽ از ﺧﺰاﻧﻪ ﻏﯿﺐ ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰم ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﻣﻤﻨﻮﻧﺘﻢ . ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ رﯾﺎل به ریال اﯾﻦ ﭘﻮل
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب ﻣﺒﻠﻎ  200.000  ﺗﻮﻣﻦ ﻣﺮﺳﯽ ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﭘﻮﻟﻤﻮ ﭘﺮاز ﺧﯿﺮو ﺑﺮﮐﺖ ووﻓﻮر ﻣﯿﮑﻨی.
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب ﻣﺒﻠﻎ  800.000 ﺗﻮﻣﻦ ﻣﺮﺳﯽ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮوز ﺟﺬب دارم . ﻣﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺗﻤﻮ ازﺧﺰاﻧﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﭘﺮازﭘﻮ ل وﺑﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب ﻣﺒﻠﻎ  40.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺷﮑﺮ ای ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻢ . ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮرﯾﺎل اﯾﻦ ﭘﻮﻻﯾﯽ ﮐﻪ ازﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎت ﺑﺴﻤﺖ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑیم رووﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر ﺟﺬب ﯾﻪ ﮐﯿﻒ ﮔﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ارزش 100.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ از ﻫﻤﮑﺎرم
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 150.000 ﺗﻮﻣﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﮐﯿﻒ ﺟﺎدوﯾﯿﻢ . ﺷﮑﺮ ای ﺧﺪای ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﺮای ﻫﺮرﯾﺎل ﭘﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ ﻣﯿﺪاری
 • خدایا سپاسگزارم بابت بهبود روابطم با پسرم و عالی شدن روابطم
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 550.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﻫﺮرﯾﺎلش
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب  500.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺧﺪاﯾﺎﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﺮروز ﺟﺬب دارم وﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺟﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮاری داد
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 550.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺧﺪای ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎس ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮرﯾﺎﻟﺶ
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 500.000 ﺗﻮﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ازﻃﺮف ﭘﺴﺮم ﺑﺎﺑﺖ درﺻﺪی ازاوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ ازﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ  ﻣﻨﻮ ﺷﺎرژ ﻣﯿﮑﻨﯽ
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب  ﻣﺒﻠﻎ  1.000.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺟﺬب ﺑﺪای ﮐﯿﻒ ﺟﺎدویی ﻗﺸﻨﮕﻢ ﮐﻪ ازوﻗﺘﯽ ﮐﯿﻔﻤﻮﺧﺮﯾﺪم . ﻫﺮروز ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺟﺬب دارم ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺟﺰ زﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دادی
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 1.000.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ازﻃﺮف ﺗﻮ دوﺳﺖ دارم
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 600.000 ﺗﻮﻣﻦ ﻣﻤﻨﻮن ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮروز ﺟﺬﺑﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارم ﻣﺮﺳﯽ
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 5.830.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺟﻨﻊ ﮐﻞ ﺟﺬﺑﺎم ﺧﺪاروﺷﮑﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮرﯾﺎلش
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 500.000  ﺗﻮﻣﻦ ﻣﻤﻨﻮن ﺧﺪاﺟﻮن ﺟﻮﻧﻢ ﺑﺎﺑﺖ رﯾﺎل ﺑﻪ رﯾﺎل اﯾﻦ ﭘﻮ ل
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 600.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﯿﻒ جادوﯾﯿﻢ اﯾﻨﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﮕﯿﺪ . ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت ازاﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﯿﻒ ﺟﺎدویی
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب ﯾﻪ ﭘﯿﺮﻫﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎرک ﺑﻪ ﻗﺒﻤﺖ 800.000 ﺗﻮﻣﻦ . ﮐﻪ ﺧﺪاروﺷﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ . ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﻮﺑﺮا ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻮﻟﺪاورد
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 2.660.000 تومن ﻋﺎﻟﯽ ازﺧﺰاﻧﻪ ﻏﯿﺐ ﺧﺪای ﺑﺰرﮔﻢ ﺷﮑﺮﺑﺎﺑﺖ رﯾﺎل ﺑﻪ رﯾﺎلش
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 300.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺟﺬب ﺑﺪای ﮐﯿﻒ ﺟﺎدوﯾﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎس ازﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﺟﺎدوﯾﺒﻢ داد
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 500.000  ﺗﻮﻣﻦ ازﺧﺰاﻧﻪ ﻏﯿﺐ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﮐﯿﻒ ﺟﺎدوﯾﯿﻢ . ﮐﻪ 50.000 ﺗﻮﻣﻨﺸﻮ ﺑﺎﻟﺬت زﯾﺎدﺑﺨﺸﯿﺪم ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎنم ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﺗﻢ ﺑﺮای ﻓﺮاواﻧﯽ وﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﮐﺮدی
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 3.000.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺟﺬب ﻋﺎﻟﯽ . ﻣﺮﺳﯽ ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ درﺣﺎل ارﺗﻌﺎش ﺛﺮوت وﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎﻫﻢ ﻫﺴت
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 400.000 ﺗﻮﻣﻦ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﺑﺎﺑﺖ رﯾﺎل ﺑﻪ رﯾﺎل اﯾﻦ ﭘول
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 800.000 ﺗﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻢ وﻗﺘﯽ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ . ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮرﯾﺎلش
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب  50.000 تومن ﺟﺬب ﺑﺮای ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺟﺎدوﯾﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎس ﮐﻪ ازوﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺟﺎدوﯾی من ﺧﺮﯾﺪم ﻫﻤﯿشه  ﺑﺮام ﺟﺬﺑﺎی ﺧﻮب ﺑﻬﻤﺮاه داره ﻣﺮﺳﯽ ﺧﺪا ﺟﻮﻧﻢ ﻣﺮﺳﯽ
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 3.000.000ﺗﻮﻣﻦ ﻣﺮﺳﯽ ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯿﻢ ﺟﺎری ﻣﯿﮑنی
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 500.000 ﻣﺮﺳﯽ ﺧﺪاﺟﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل ﺑﻪ رﯾﺎل ﭘﻮﻟﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻣﯿﮑنی
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 2.500.000 ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﯿﻒ ﺟﺎدوﯾﯿﻢ . ﻣﻤﻨﻮن از ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰم ﮐﻪ ﻓﺮاووﻧﯽ روروزﺑﻪ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧ ﻣﯿﮑﻨﻪ
 • خدا رو سپاسگزارم بابت بهبود روابطی که از آموزه ها در زندگیم شکل گرفت
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 1.000.000 ﺗﻮﻣﻦ ﻣﺮﺳﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﮐﺖ وﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑیم
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب ﻣﺒﻠﻎ 500.000 ﺗﻮﻣﻦ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺧﺪای ﺑﺰرﮔ
 • ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﭙﺎسگزارم  به خاطر جذب 1.000.000ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﯿﻒ ﺟﺎدوﯾﯿﻢ ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺎﺑﺖ رﯾﺎل ﺑﻪ رﯾﺎل اون

 

جمع کل جذب هام تا الان 21.710.000 تومان بوده خدا رو هزاران بار برای ریال به ریالش شکر

فهرست