ضمیر ناخوداگاه

9 اصل اساسی و مهم در خلق ثروت که به شما میگویم

2 دیدگاه

مقدمه ای بر این مقاله

اکثریت ما گاهی در کتاب ها و فایل های مختلف دنبال رازهای موفقیت , خلق ثروت و فراوانی و رسیدن به آرزوها بوده و هستیم . سال های سال به دنبال پاسخ سوالات خود میگردیم و در آخر به آن چیزی که میخواهیم شاید حتی نرسیم .

در این مقاله من قصد دارم که چیزهایی ساده و در عین حال مهمی را برایتان یادآوری کنم  که باید از قبل میدانستید . ولی شاید اکنون تنها نیاز به تکرار آن دارید . من نیاز دارم که هر زمانی این نکات و اصول مهم را به خود یادآوری کنم . چرا که مرور و تکرار جزو مهمی از اصول ذهن ناخودآگاه است . و  گمان میکنم شما هم به یادآوری کننده ای که درست به “اصل مطلب” اشاره میکند، نیاز دارید.

از هزاران هزار صفحه نوشته شده در مورد موفقیت , کامیابی ,خلق ثروت و توانمند سازی خود میتوان گفت که تمام آنها چیزی جز نه اصول اساسی نیستند . اگر شما هم میخواهید تا این نه اصول اساسی برایتان به اثبات برسد . و یا به صورت کاربردهای عملی در زندگی از آنها استفاده کنید تا آخر این مقاله با ما همراه باشید .

خلق ثروت

خلق ثروت

فراوانی حق معنوی شما از بدو تولد

خالق , منشأ و مبدأ هستی , هوش برتر , انگیزه خلاق جهانی , سرچشمه انرژی و یا خدا و هر اسمی که خطاب کنید بیشتر از خود شما عاشق و مشتاق موفقیت و کامیابی شماست . او خواهان رنج های شما , محدودیت ها , کمبودها و مشکلات برای شما نیست .

او شما را اشرف مخلوقات خویش خطاب میکند و در آفرینش او همینکه شما انسان هستید شما را لایق بهترین های خلقت خویش میداند . مگر اینکه آنچه در زندگی شما رخ میدهد چیزی باشد که خود را لایق آن دانسته اید و یا در رویاهای و افکار و احساسات خودتان به آن پرداخته اید .

‏خدا جز سعادت و کامیابی شما اراده نکرده و نمیخواهد. او عاشق و مشتاق دریافت شما از فراوانی و ثروت است . موفقیت و کامیابی شما را میخواهد و در پی عزت و شکوه  و شادی و خوشبختی شماست . پس اشتیاق شما به فراوانی و خلق ثروت , الهی است و حق معنوی شما که از بدو تولد در شما نهاده شده است . پس به آن افتخار کنید .

جذب فراوانی

جذب فراوانی

9 اصل اساسی و مهم در خلق ثروت و فراوانی که خواهید آموخت

اصل اول : رابطه شما با خدا و مبدأ هستی ناگسستنی است

خداوند از روح خویش در شما دمیده است . و این به معنای جدا ناپذیر بودن شما از خدا به عنوان مبدآ هستی است . شما به همان اندازه که در آفرینش خدا به عنوان مخلوق مقدسی هستید و به عنوان برترین آفرینش از شما اسم برده میشود خالق الهی هم هستید . و این از همان قدرت الهی که خود در شما نهاده است نشآت میگیرد .رابطه صمیمی شما با خدا مهمترین اصلی است که وجود دارد و این رابطه با خدا ناگسستنی است و هیچ وقت و به هر دلیلی نمیتواند قطع شود. مگر اینکه خودتان این جدایی را بخواهید . و اگر برای اینکه به این اصل و ارتباط با مبدآ برگردید نیاز به هیچ کار خاصی نیست . زیرا که شما از قبل همراه با خدا بوده اید و هستید و تا همیشه این پیوند و ارتباط خواهد بود . و با خدایی که همه چیز است تا ابد خواهید بود .

شما قسمتی از هوش بی نهایت و در ارتباط با هوش برتر هستید نه اینکه جدای از آن باشید . شعور شما , شعور الهی و در ارتباط با کائنات است . تک تک افکار شما که در ذهن ناخودآگاه شما و یا آگاهی شما نگهداری میشوند از شعور کائنات و یا دنیای بی انتهای ناشناخته ها که قلمرو ذهن ناخودآگاه است جدا ناپذیر است . و این یعنی خلق کننده است و شما در خلق ثروت و فراوانی و خواسته های خویش نقش دارید .

اصل دوم : شما لایق ثروت و فراوانی هستید و لایق آفریده شده اید.

شما لایق موفقیت , ثروت و فراوانی , سعادت و ثروتمندی هستید . نیازی به اینکه خود را با هیچ استانداردی برابری کنید و یا ویژگی و موقعیت خاصی داشته باشید نیست . و یا حتی با معیارهایی که برای خود در نظر گرفته اید ندارید تا سزاوار و لایق موفقیت , خلق ثروت و یا شادی باشید . شما به عنوان انسان برترین آفرینش و اشرف مخلوقات خدا , فراوانی حق مسلم شماست .

هیچ علتی وجود ندارد تا رسیدن به آرزوهای شما , موفقیت و کامیابی شما را انکار کند . تمام هستی و کل کهکشانها و کائنات تنظیم شده است تا خواسته های شما و فراوانی شما را حمایت کند و شما را در رسیدن به آرزوها , موفقیت و خوشبختی و خلق ثروت همراهی کند .

اصل سوم : ارتعاش و هماهنگی خود را حفظ کنید

ارتعاش و هماهنگی

ارتعاش و هماهنگی

پس تنها خودتان را با روش کائنات و با اصول بی نقص ذهن ناخودآگاه تطبیق دهید . و بعد از آن تمام آنچه در رویای خود دارید و لایق آن هستید را خواهید داشت . این تماما درباره ارتعاش و هماهنگی است .

کافیست که ارتعاش خواسته ها را در خویش با  حس لیاقتی که در خود دارید و خود را لایق دریافت میدانید ایجاد کنید . و طبق اصول بی نقص ذهن ناخودآگاه افکار و احساسات خویش را در جهت خلق ثروت و خواسته ها تنظیم کنید . و آنها را دریافت کنید.

اصل چهارم : قانون بی نقص اصول ذهن ناخودآگاه و جذب همیشه کار میکند

در حال حاضر هر آنچه شما در زندگیان دارید آنها را جذب کرده اید و یا اگر در زندگی ندارید به علت عدم آگاهی  نتوانستید جذب کنید . شما چیزی را که آرزویش را دارید و آن را در رویاهای خود میپرورانید جذب نمیکنید . طبق اصول بلکه شما آن چیزی را جذب میکنید که هستید . چیزهایی را که دارید و در اطرافتان آنها را می بینید چیزی نیستند جز آنکه بازتابی از خودتان در آن لحظه هستند . پس برای آنکه انچه را که میخواهید داشته باشید و جذب کنید . خلق ثروت و فراوانی را تجربه کنید .باید تبدیل به آن شوید . انکار به اندازه ای که میتواند نیروی جاذبه را نفی کند . اصول ذهن ناخودآگاه و قانون جذب حاصل از آن را نمیتواند انکار کند . و این فقط نمونه ای از جذب در اصول ذهن ناخودآگاه در عمل است .

اصل پنجم : انتخاب تنها با خود شماست پس با فکر و حستان انتخاب کنید

انتخاب همیشه با خود شماست . هیچ کسی مسئول نیست جز خود شما که انتخاب کننده هستید . پس با آگاهی انتخاب کنید چرا که شما قدرت انتخاب چیزی که هستید و کاری که انجام میدهید را دارید . شما قدرت انتخاب نوع زندگی خود را دارید و میتوانید آگاهانه و عامدانه هر لحظه از آن به نفع خودتان استفاده کنید .

قدرت انتخاب

قدرت انتخاب

انتخاب فکر و حسی که زندگی و جذب های شما را رقم میزند و شما را در دریافت و رسیدن به آرزوها و رویاهایتان کمک و در خلق ثروت و فراوانی کمک میکند . با فکر و حستان بهترین انتخاب را داشته باشید . شما میتوانید هر چیزی را که بتوانید تصورش را بکنید داشته باشید .

شما میتوانید انتخاب کنید که چه افکاری داشته باشید . چطور فکر کنید . شما میتوانید انتخاب کنید که به چه چیزهایی داشته باشید . شما میتوانید انتخاب کنید که چه  اشتیاقی داشته باشید. شما میتوانید انتخاب کنید چه حس هایی داشته باشید . شما میتوانید اهداف خود را انتخاب کنید. و این ها قدرت شما هستند قدرت انتخاب شما هستند .

پس با احتیاط انتخاب کنید.عامدانه و آگاهانه  انتخاب کنید. با هدف انتخاب کنید.

افکار، احساسات ، ایمان و اهداف  شما تعیین میکند که چه کسی هستید. و شخصی که هستید تعیین میکند چه چیزی به دست می آورید.

اصل ششم : بیشتر شوید تا بیشتر داشته باشید و دریافت کنید

برای آنکه بیشتر داشته باشید باید بیشتر ببینید و بیشتر حس کنید . باید فراوانی را درک کنید و به آگاهی از فراوانی برسید . هر چقدر بیشتر بخواهید بیشتر دریافت میکنید . افکار و احساسات شما تعیین کننده دریافت های شماست .

اگر شما در افکارتان بیشتر و بیشتر از فراوانی جای دهید داشته های شما هم بیشتر میشود و درک و احساسات شما به سمت فراوانی و خلق ثروت خواهد رفت . پس هر چقدر بیشتر تبدیل ه خواسته هایتان شوید دریافت هایتان هم بیشتر میشود .

شادی

شادی

اصل هفتم : هدف اصلی شادی و لذت بردن از لحظه حال و مسیر زندگی است .

هدف های زندگی خود را بیابید . میتوان گفت هدف واقعی از زندگی لذت بردن از آن است . در واقع مفهوم زندگی را میتوان یک رویداد لذت بخش و شاد دانست . شادی فرایند رسیدن به خواسته ها و خلق ثروت و فراوانی را تسربع میکند . به این دلیل که ذهن ناخودآگاه با شادی و افکار و احساسات مثبت کار میکند . پس در لحظه حال که زمان مختص ذهن ناخودآگاه است شادی را باید جای دهیم و لذت از آن را اولویت قرار دهیم .

اصل هشتم : احترام و عشق به خود را هرگز فراموش نکنیم

وقتی شما همه چیز را محترم میشمارید و مخصوصا خودتان را به عنوان موجودی مقدس و الهی ارزشمند میشمارید و به آن با تمام وجودتان عشق میورزید . و هنگامی که با تمام قلبتان و احساستان در زندگی خود سهیم میشوید . زمانی که آگاهانه و عامدانه انتخاب میکنید و با زندگی همکاری میکنید آنگاه است که به هدف زندگی خودتان میرسید و شادی و تحقق رویاها و خلق ثروت و فراوانی را تجربه میکنید .

وقتی به دنبال هدف در زندگی خود میگردید در واقع شما دنبال راهی هستید که از آن طریق در زندگی سهیم شوید و به شادی و موفقیت دست یابید .

اصل نهم : سپاسگزاری خود را به موهبت زندگی ابراز دارید تا به موهبت های بیشتری دست یابید

شکرگزار مواهب زندگیتان باشید . با دیدی از قدردانی به آنچه در زندگیان دارید نگاهی داشته باشید . با سپاسگزار بودن از فراوانی های اطرافتان , فراوانی بیشتری را به زندگیتان دعوت کنید .

تبدیل به نعمت شوید تا سعادت یابید . با شکرگزاری ذهن و قلب خود را وسعت ببخشید . ذهنتان را آرام کنید تا در آرامش به خلق ثروت و فراوانی دست یابید . سپاسگزاری کنید و دریچه های بی انتهایی از مواهب را به روی زندگی خویش بگشایید .

و در انتها عالیجناب ذهن باشید و نامحدود دریافت کنید

جناب دکتر ابراهیم منصوری

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام به استاد عزیزم مطالبتون واااااقعا عااااالی بود و واقعا مؤثر ,خدارو شکر که اگاهیم هروز بیشتر میشه ,(حاجی پور )

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست