مهارت های ذهنی

5 قدم اساسی در کسب مهارت حل مشکلات

رویارویی با مشکلات و اتفاقاتی که ما را از مسیرمان خارج میکنند امر نارایجی نیست .ولی به عنوان یک انسان در وجود ما پایه و اساس راه حل نهاده شده است . برمبنای اصول ذهن ناخودآگاه هر اتفاقی که روی دهد خود مسبب ایجاد آن هستیم پس راه حل آن را نیز میتوانیم بوجود آوریم...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست