تمرین و تکنیک

چگونه احتمال خلق خواسته ها و آرزوها را افزایش دهیم

در ذهن هر یک از ما از اول زندگیمان باورهایی شکل گرفته و سیستمهای باوری را بوجود آورده است . که در خلق خواسته هایمان نقش اساسی دارند. تمام تجربیات زندگی هر یک از ما و هر آنچه در آن هست و میبینیم نتیجه همین باورهاست که در واقعیت زندگی ما را تشکیل میدهد ....
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست