در این بخش بصورت روزانه، سپاسگزاری های پرارتعاش و معجزه ساز سطوح یک تا سه دوره اصول ذهن ناخودآگاه قرار می گیرد.

سپاسگزاری پرارتعاش سطح یک دوره اصول ذهن ناخودآگاه
سپاسگزاری بینظیران سطح دو دوره اصول ذهن ناخودآگاه