در این بخش بصورت روزانه، سپاسگزاری های جذب سطح 2 و 3 قرار می گیرد.

سپاسگزاری جذب سطح دو