سپاسگزاری بی نظیر خانم مرضیه محمدی

سپاااس وسپاااس وسپااااس از فراوانی،وفور، رزق وبرکات،وانعام خداااایم سپاااس از فرود شان، سپاااس از بارش وقت وبی وقتشان وسپاااس ازحضور همیشگی ومستدام خدااایم درهمه مکانها وزمانها،که همه هستی ثروت لایزال اوست سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزارم از خلقتم که شاهد بزرگی ومجد وشکوهش باشم وبراین همت والا و افرینش دستگاه عریض وطویل جهانش سپاااسگزارش باشم سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزار🙏😁👏
سپاااس از خدایم برای افرینش پول وثروت ،هرچه رامینگرم حضور پرتجمل وزیبای اوست ثروت درهمه ابعاد زندگی جاریست در خانه ها ،اتومبیل ها،مبلها،اشپز خانه ها یخچالها وهمه وهمه جلوه ای دیگری از پول تمول خدایم است که درسرتاسر زندگی جاریست برای حضور هزار باره اش در حیات وشور زندگی سپاااسگزارمش سپاااسگزارمش سپاااسگزارم👏👏👏👏😁
سپاس از خداایم برای افرینش طلا وجواهر سپاس که برای ارزش ونمود زیبایی وجمال ما این برکت ونعمت را افرینش داده سپااس که زیبا ودلربا حضور زیبایش راهمه شادمانه فریاد میزنیم وشاااد از محضرش💍💍💍💍💍💍سپاااس از پروردگارم برای افرینش تمام منا بع زیر زمینی گاز ونفت که حضور گرم لذتبخشش زندگی را مهربانتر ودلپذیر تر کرده وخانه هایمان را گرم واسایش را فراهم تر سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااس گزارم🙏🙏🙏👏👏👏😁
سپاااس ازابها یخها کوههای یخی،ابهای خنک قناتها، همه خنکیهای افریده شده توسط خدایم زندگی را شادابتر زمین را متعادل وحرارت را کنترل کرده سپاسگزارم سپااسگزارم سپاااسگزارم🙏🙏🙏👏👏👏🎉
سپاس از خدایم برای افرینش نور هرچه دیدنیس به اشارت ان میبینیم وتازه کلی هم ازان در نیروگاههای خورشیدی وگرما وایجاد حرارت استفاده میکنیم ومن براین عشق مستمر وهوش وتراوشش سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزارم👏👏👏👏
سپاااسگزارم برای مولکول مولکول هستی ،اتم اتمش،هسته ان،انرژی ونور اطراف ان سپااس برای گنجینه وذکاوت خدایم همه چیز را درهمه چیز گنجانده ومن فقط برنظاره اش سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزارم👏👏👏🙏🙏🙏🙏😁سپاسگزارم پایانی برایش متصور نیستم ،سپاس که ذهنم از بیاد اوردنش متحیر وحیران میشود وخودسپاسگزارش میشود وراه فلاح میجوید سپاااسگزارم سپاااسگزارم سپاااسگزارم از اندیشه ام👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏🤔🤔😳😳😇😇😇

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *  
دانلود
close-link