تمرین و تکنیک

بهترین راه بالا بردن ارتعاش ذهن ناخودآگاه در جهت خواسته ها

بین هر آنچه در زندگی واقعی خود دارید و ارتعاش شما رابطه بسیار عمیقی وجود دارد . ارتعاش شما به عنوان امضای انرژی شماست . که شامل افکار , احساسات , باورها ورفتارهای شما میشود . و بین ارتعاش شما و واقعیت هایی که شما در زندگی درک میکنید ارتباط تنگاتنگی وجود دارد . پس...
برای دسترسی به این پست باید محصول مورد نظر را خریداری کنید اشتراک ویژه عالیجناب ذهن.
فهرست